Política de privacitat de la present pàgina web corporativa.

 

Política de privacitat de la present pàgina web corporativa.

Per mitjà d’aquest lloc web, es recullen dades de caràcter personal necessàries per a la gestió i manteniment d’alguns dels nostres serveis.

L’informem que el titular del lloc web (Responsable del Tractament) compleix amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i garantia dels drets digitals (en endavant, LOPDGDD). També del Reglament UE 2016/679, General de Protecció de dades (en endavant, RGPD). I de la resta de normativa vigent i d’aplicació en cada moment. I vetlla per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l’usuari.

De conformitat amb l’article 13 de l’RGPD i 11 de la LOPDGDD, aquesta Política de Privadesa és vàlida als tractaments de dades de caràcter personal que JOSEP VALLS PELLICER realitza com a responsable del tractament. Això en relació amb les dades que els usuaris i / o clients (persones físiques) faciliten com a conseqüència de la sol·licitud d’informació i / o contractació dels serveis. I / o també de productes que ofereix i comercialitza a través d’aquesta pàgina web, o recollits en qualsevol de les seccions de la pàgina.

Política de Privacitat. Identitat del responsable del tractament de les seves dades personals

 • Responsable del tractament: Josep Valls Pellicer.
 •  Domicili: C / Maria Aurèlia Capmany, 28 – CP: 08250 – Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona)
 • CIF: 46344114B
 • email: info@guiesbtt.cat

FINALITATS DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS

Grup I

 • Gestionar l’accés complet i l’ús correcte dels serveis i / o productes per part dels usuaris.
 • Per comunicar-se amb els usuaris en resposta a incidències, sol·licituds, comentaris i preguntes que es facin a través dels serveis i / o productes, així com als formularis de contacte de la nostra pàgina web (inclosos correus electrònics i / o les trucades telefòniques ).
 • Per proporcionar, actualitzar, mantenir i protegir els serveis i / o productes i activitats.
 • Per oferir nous serveis i / o productes, ofertes especials o actualitzacions.
 • Si és el cas, gestionar processos de selecció de personal en processos selectius de treballadors i / o col·laboradors.

Grup II

 • Comunicacions: Poder enviar correus electrònics, missatges i altres tipus de comunicació en referència als serveis i / o productes, qüestions tècniques i canvis en els mateixos. Aquestes comunicacions es consideren part dels serveis i / o productes i no pot renunciar-hi.
 • Si és el cas, comunicacions comercials (màrqueting): Poder utilitzar les seves dades personals per a contactar-, tant per via electrònica com no electrònica-, com a realitzar una enquesta, obtenir la seva opinió sobre el servei ofert. Ocasionalment, per notificar canvis, avenços o esmenes importants en els serveis i / o productes, ofertes i / o promocions dels nostres serveis i / o productes o de terceres empreses relacionades amb nosaltres. Aquestes ofertes comercials seran, en tot cas, autoritzades de forma expressa i separada per l’usuari que, pot revocar en qualsevol moment el seu consentiment a rebre aquestes notificacions utilitzant el mecanisme implementat a l’efecte en les mateixes, o bé, des de les preferències del compte de client.

No tractarem les seves dades personals per a cap altra finalitat més enllà de les descrites anteriorment. Tret que vingui imposat per llei o hi hagi algun requeriment judicial i / o administratiu que impliqui un tractament de dades amb finalitats diferents a les exposades.

 

TERMINI DE CONSERVACIÓ

Les dades personals proporcionades es conservaran i tractaran mentre es mantingui la relació de prestació de serveis i / o productes. Això sense perjudici de la possibilitat d’exercir els seus drets en matèria de protecció de dades (accés, rectificació, supressió, oposició, limitació, portabilitat ja no ser objecte de decisions individuals automatitzades).

Les dades personals de les persones interessades a la recepció d’informació sobre els serveis i / o productes es mantindran en el sistema de manera indefinida en tant l’interessat no sol·liciti la seva supressió.

 

LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

JOSEP VALLS PELLICER tracta les seves dades personals d’acord amb les dues següents bases legals:

1.- Consentiment de l’interessat.

El consentiment de l’interessat prestat per a les finalitats anteriorment descrites, que es sol·licitarà:

 • Abans de procedir a tractar les seves dades,
 • En el procés de registre com a client o,
 • En el moment d’enviar comunicacions de JOSEP VALLS PELLICER.

Les sol·licituds d’informació que ens faci arribar requereixen que l’interessat ens faciliti de forma voluntària les dades necessàries per poder atendre o prestar-li els serveis i / o productes. Tammateix, l’interessat pot lliurement negar-se a facilitar-nos aquestes dades o, posteriorment, revocar el consentiment prèviament atorgat per tractar les seves dades, tot i que aquesta negativa implicarà la impossibilitat de poder atendre la seva petició.

2.- L’interès legítim.

L’Interès legítim de JOSEP VALLS PELLICER a mantenir i fidelitzar els seus clients i / o usuaris i atendre millor les seves expectatives o interessos prèviament manifestats. Per exemple: millorar els productes i / o serveis oferts, gestionar sol·licituds, consultes o reclamacions, oferir productes similars als contractats. O informar sobre promocions i descomptes vigents, entre d’altres. Tot el que indica anteriorment s’entén sense perjudici de l’acompliment per part de JOSEP VALLS PELLICER de la resta d’obligacions relatives a l’enviament de comunicacions comercials per via electrònica.

JOSEP VALLS PELLICER entén que, en facilitar les seves dades personals, l’interessat garanteix i es fa responsable de llur veracitat. També de l’actualitat i exactitud, i que accepta i consent expressament  el seu tractament per a les finalitats abans esmentades.

 

DESTINATARIS DE CESSIONS O TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS.

Amb caràcter general, JOSEP VALLS PELLICER no cedirà les dades personals dels clients a tercers. Llevat que n’estiguem obligats legalment o vostè ens ho hagi autoritzat expressament en fer-ne ús dels nostres serveis i / o productes.

JOSEP VALLS PELLICER no realitzarà transferències internacionals de les dades personals demanades a través d’aquest lloc web, amb excepció dels següents supòsits:

Suposits:

 • Que la transferència internacional de dades sigui necessària per a l’execució d’un contracte o mesures precontractuals en què l’interessat en sigui part.
 • Que la transferència internacional de dades sigui necessària per aplicació de la legislació vigent.
 • Que la transferència internacional de dades tingui lloc per intervenir consentiment exprés de l’interessat.
 • Que la transferència internacional de dades s’esdevingui per trobar-se allotjada, la pàgina web, en els servidors fora de l’Espai Econòmic Europeu

Tot i així, en els supòsits en què hi pugui haver transferències internacionals de dades, JOSEP VALLS PELLICER comprovarà que el país importador de dades garanteixi un nivell adequat de protecció en aplicació de la normativa vigent.

 

DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES.

La normativa de protecció de dades permet que pugui exercir davant el responsable del tractament els teus drets d’accés. També els de rectificació, oposició, supressió ( “dret a l’oblit”), limitació del tractament, portabilitat i de no ser objecte de decisions individualitzades. A continuació t’expliquem en què consisteixen aquests drets:

Drets en General.

 • Dret d’accés: Permet a l’interessat conèixer i obtenir informació sobre les dades de caràcter personal sotmeses a tractament.
 • Dret de rectificació: Permet corregir errors, modificar les dades que resultin ser inexactes o incompletes i garantir la veracitat de les seves dades personals.
 • Dret de supressió: Permet sol·licitar l’eliminació de les seves dades personals quan ja no siguin necessaris per a l’execució o prestació de servei.
 • Dret d’oposició: Permet a l’interessat que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o el seu cessament. Llevat motius legítims o per a l’exercici o defensa de possibles reclamacions, en aquest cas es mantindran bloquejades durant el termini corresponent.
 • Dret d’oposició a l’enviament de publicitat: Els interessats podran oposar-se a l’enviament de comunicacions comercials. En aquest cas pot revocar en qualsevol moment el seu consentiment a rebre aquestes notificacions.

Altres Drets.

 • Limitació del tractament: En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas únicament es conservaran per a l’exercici o defensa de reclamacions.
 • Portabilitat de les dades: Les persones interessades poden sol·licitar rebre les seves dades que li interessin i que ens hagi facilitat. També -sempre que tècnicament sigui possible- se’ls hi enviïn a un altre responsable de tractament que hagi triat, en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica.
 • Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades (inclosa l’elaboració de perfils): Les persones interessades tenen dret a no ser objecte d’una decisió basada en el tractament automatitzat. I que aquest produeixi efectes jurídics o afecti significativament a l’interessat.
 • Possibilitat de retirar el consentiment: L’interessat té dret a retirar en qualsevol moment el consentiment prestat. Sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment donat en el moment de facilitar-nos les seves dades.

Actuació:

Si desitja exercir algun dels drets exposats, preguem que es posi en contacte amb nosaltres. Faci-ho a través de les dades de contacte que apareixen a “Identificació del responsable del tractament de les dades personals”, en el qual inclogui la següent informació: Nom i cognoms, número de DNI, adreça postal i / o electrònica de contacte, indicant el tipus de dret i especificar les condicions de la mateixa.

Possibilitat de reclamar davant l’Autoritat de Control: JOSEP VALLS PELLICER l’informa igualment del dret que li assisteix de presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es). Això si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.

 

INFORMACIÓ ADDICIONAL

Conservació de determinades dades

JOSEP VALLS PELLICER informa que, en compliment de les disposicions de la Llei 25/2007, de 18 d’octubre, de conservació de dades relatives a les comunicacions electròniques i/a les xarxes públiques de comunicacions del segúent. Haurà de procedir a retenir i conservar determinades dades de trànsit generades durant el desenvolupament de les comunicacions amb la finalitat de cedir-los a les autoritats legitimades. Això quan concorrin les circumstàncies legals que s’hi preveuen.

 

Dades registrades.

Els nostres servidors recopilen informació de manera automàtica quan l’usuari utilitza els serveis de les webs. Aquestes dades de registre poden incloure l’adreça IP. També la identificació de el dispositiu des del qual s’accedeix als productes. I alhora el sistema operatiu, i la configuració del dispositiu, entre d’altres.

 

Mesures de seguretat.

Mesures I

Els nostres servidors recopilen informació de manera automàtica quan l’usuari utilitza els serveis de les webs. Aquestes dades de registre poden incloure l’adreça IP. També la identificació de el dispositiu des del qual s’accedeix als productes. I alhora el sistema operatiu, i la configuració del dispositiu, entre d’altres.

Mesures II

A més, se l’informa que EL TITULAR DEL LLOC WEB (Responsable del tractament) té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives. Les necessàries per garantir la seguretat de les seves dades de caràcter personal. I així, evitar la seva alteració, pèrdua i tractament i / o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tant si provenen de l’acció humana o del medi físic o natural. Així mateix, s’ha establert mesures addicionals amb vista a reforçar la confidencialitat i integritat de la informació en la seva organització, mantenint contínuament la supervisió, control i avaluació dels processos per assegurar el respecte a la privacitat de les dades.

 

Galetes (Cookies):

La nostra pàgina web fa servir galetes. Podrà trobar tota la informació detallada relativa a les galetes en la nostra Política de Cookies.

 


 

(ES) POLÍTICA DE PRIVACIDAD

Política de privacidad de la presente página web corporativa.

Por medio de este sitio web, se recogen datos de carácter personal necesarios para la gestión y mantenimiento de algunos de nuestros servicios.

Le informamos que el titular del sitio web (Responsable del Tratamiento) cumple con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos de carácter personal y garantía de los derechos digitales (en adelante, LOPDGDD). También del Reglamento UE 2016/679, General de Protección de datos (en adelante, RGPD). Y del resto de normativa vigente y de aplicación en cada momento. Y vela por garantizar un correcto uso y tratamiento de los datos personales del usuario.

De conformidad con el artículo 13 del RGPD y 11 de la LOPDGDD, esta Política de Privacidad es válida en los tratamientos de datos de carácter personal que JOSEP VALLS PELLICER realiza como responsable del tratamiento. Esto en relación con los datos que los usuarios y/o clientes (personas físicas) facilitan como consecuencia de la solicitud de información y/o contratación de los servicios. Y/o también de productos que ofrece y comercializa a través de esta página web, o recogidos en cualquiera de las secciones de la página.

 

Política de Privacidad. Identidad del responsable del tratamiento de sus datos personales

Responsable del tratamiento: Josep Valls Pellicer.
Domicilio: C/ Maria Aurèlia Capmany, 28 – CP: 08250 – San Juan de Vilatorrada (Barcelona)
CIF: 46344114B
email: info@guiesbtt.cat

 

FINALIDADES DEL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES

Grupo I

Gestionar el acceso completo y el uso correcto de los servicios y/o productos por parte de los usuarios.
Para comunicarse con los usuarios en respuesta a incidencias, solicitudes, comentarios y preguntas que se hagan a través de los servicios y/o productos, así como en los formularios de contacto de nuestra página web (incluidos correos electrónicos y/o las llamadas telefónicas).
Para proporcionar, actualizar, mantener y proteger los servicios y/o productos y actividades.
Para ofrecer nuevos servicios y/o productos, ofertas especiales o actualizaciones.
En su caso, gestionar procesos de selección de personal en procesos selectivos de trabajadores y/o colaboradores.

Grupo II

Comunicaciones: Poder enviar correos electrónicos, mensajes y otros tipos de comunicación en referencia a los servicios y/o productos, cuestiones técnicas y cambios en los mismos. Estas comunicaciones se consideran parte de los servicios y/o productos y no puede renunciar a ellos.
En su caso, comunicaciones comerciales (marketing): Poder utilizar sus datos personales para contactarlo, tanto por vía electrónica como no electrónica-, como a realizar una encuesta, obtener su opinión sobre el servicio ofrecido. Ocasionalmente, para notificar cambios, avances o enmiendas importantes en los servicios y/o productos, ofertas y/o promociones de nuestros servicios y/o productos o de terceras empresas relacionadas con nosotros. Estas ofertas comerciales serán, en cualquier caso, autorizadas de forma expresa y separada por el usuario que, puede revocar en cualquier momento su consentimiento a recibir estas notificaciones utilizando el mecanismo implementado al efecto en las mismas, o bien, desde las preferencias de la cuenta de cliente.

No trataremos sus datos personales para otra finalidad más allá de los descritos anteriormente. Salvo que venga impuesto por ley o exista algún requerimiento judicial y/o administrativo que implique un tratamiento de datos con fines distintos a los expuestos.

 

PLAZO DE CONSERVACIÓN

Los datos personales proporcionados se conservarán y tratarán mientras se mantenga la relación de prestación de servicios y/o productos. Esto sin perjuicio de la posibilidad de ejercitar sus derechos en materia de protección de datos (acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación, portabilidad ya no ser objeto de decisiones individuales automatizadas).

Los datos personales de las personas interesadas en la recepción de información sobre los servicios y/o productos se mantendrán en el sistema de forma indefinida en tanto el interesado no solicite su supresión.

 

LEGITIMACIÓN DEL TRATAMIENTO

JOSEP VALLS PELLICER trata sus datos personales de acuerdo con las dos siguientes bases legales:

1.- Consentimiento del interesado.

El consentimiento del interesado prestado para las finalidades anteriormente descritas, que se solicitará:

 • Antes de proceder a tratar sus datos,
 • En el proceso de registro como cliente o
 • En el momento de enviar comunicaciones de JOSEP VALLS PELLICER.

Las solicitudes de información que nos haga llegar requieren que el interesado nos facilite de forma voluntaria los datos necesarios para poder atender o prestarle los servicios y/o productos. Asimismo, el interesado puede libremente negarse a facilitarnos estos datos o, posteriormente, revocar el consentimiento previamente otorgado para tratar sus datos, aunque esta negativa implicará la imposibilidad de poder atender su petición.

 

2.- El interés legítimo.

El Interés legítimo de JOSEP VALLS PELLICER en mantener y fidelizar a sus clientes y/o usuarios y atender mejor sus expectativas o intereses previamente manifestados. Por ejemplo: mejorar los productos y/o servicios ofrecidos, gestionar solicitudes, consultas o reclamaciones, ofrecer productos similares a los contratados. O informar sobre promociones y descuentos vigentes, entre otros. Todo lo indicado anteriormente se entiende sin perjuicio del desempeño por parte de JOSEP VALLS PELLICER del resto de obligaciones relativas al envío de comunicaciones comerciales por vía electrónica.

JOSEP VALLS PELLICER entiende que, al facilitar sus datos personales, el interesado garantiza y se hace responsable de su veracidad. También de la actualidad y exactitud, y que acepta y consiente expresamente su tratamiento para las finalidades antes citadas.

 

DESTINATARIOS DE CESIONES O TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES.

A todos los efectos, JOSEP VALLS PELLICER no cederá los datos personales de los clientes a terceros. A menos que estemos obligados legalmente o usted nos lo haya autorizado expresamente al hacer uso de nuestros servicios y/o productos.

JOSEP VALLS PELLICER no realizará transferencias internacionales de los datos personales recabados a través de este sitio web, con excepción de los siguientes supuestos:

Supuestos:
 • Que la transferencia internacional de datos sea necesaria para la ejecución de un contrato o medidas precontractuales en las que el interesado sea parte.
 • Que la transferencia internacional de datos sea necesaria por aplicación de la legislación vigente.
 • Que la transferencia internacional de datos tenga lugar para intervenir consentimiento expreso del interesado.
 • Que la transferencia internacional de datos acontezca por encontrarse alojada, la página web, en los servidores fuera del Espacio Económico Europeo

Sin embargo, en los supuestos en los que pueda haber transferencias internacionales de datos, JOSEP VALLS PELLICER comprobará que el país importador de datos garantice un nivel adecuado de protección en aplicación de la normativa vigente.

 

DERECHOS DE LAS PERSONAS INTERESADAS.

La normativa de protección de datos permite que pueda ejercitar ante el responsable del tratamiento tus derechos de acceso. También los de rectificación, oposición, supresión (“derecho al olvido”), limitación del tratamiento, portabilidad y de no ser objeto de decisiones individualizadas. A continuación te explicamos en qué consisten estos derechos:

Derechos en General.

Derecho de acceso: Permite al interesado conocer y obtener información sobre los datos de carácter personal sometidos a tratamiento.
Derecho de rectificación: Permite corregir errores, modificar los datos que resulten ser inexactos o incompletos y garantizar la veracidad de sus datos personales.
Derecho de supresión: Permite solicitar la eliminación de sus datos personales cuando ya no sean necesarios para su ejecución o prestación de servicio.
Derecho de oposición: Permite al interesado que no se lleve a cabo el tratamiento de sus datos de carácter personal o cese. Salvo motivos legítimos o para el ejercicio o defensa de posibles reclamaciones, en cuyo caso se mantendrán bloqueadas durante el plazo correspondiente.
Derecho de oposición al envío de publicidad: Los interesados podrán oponerse al envío de comunicaciones comerciales. En tal caso puede revocar en cualquier momento su consentimiento a recibir estas notificaciones.

Otros Derechos.

Limitación del tratamiento: En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos. En este caso, únicamente se conservarán para el ejercicio o defensa de reclamaciones.
Portabilidad de los datos: Las personas interesadas pueden solicitar recibir sus datos que le interesen y que nos haya facilitado. También -siempre que técnicamente sea posible- se les envíen a otro responsable de tratamiento que haya elegido, en un formato estructurado de uso común y lectura mecánica.
Derecho a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas (incluida la elaboración de perfiles): Los interesados tienen derecho a no ser objeto de una decisión basada en el tratamiento automatizado. Y que éste produzca efectos jurídicos o afecte significativamente al interesado.
Posibilidad de retirar el consentimiento: El interesado tiene derecho a retirar en cualquier momento el consentimiento prestado. Sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento dado en el momento de facilitarnos sus datos.

Actuación:

Si desea ejercitar alguno de los derechos expuestos, rogamos se ponga en contacto con nosotros. Hágalo a través de los datos de contacto que aparecen en “Identificación del responsable del tratamiento de los datos personales”, en el que incluya la siguiente información: Nombre y apellidos, número de DNI, dirección postal y/o electrónica de contacto, indicando el tipo de derecho y especificar las condiciones de la misma.

Posibilidad de reclamar ante la Autoridad de Control: JOSEP VALLS PELLICER le informa igualmente del derecho que le asiste a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es). Esto si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente.

 

INFORMACIÓN ADICIONAL

Conservación de determinados datos

JOSEP VALLS PELLICER informa que, en cumplimiento de las disposiciones de la Ley 25/2007, de 18 de octubre, de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y/a las redes públicas de comunicaciones del siguiente. Deberá proceder a retener y conservar determinados datos de tráfico generados durante el desarrollo de las comunicaciones con el fin de cederlos a las autoridades legitimadas. Esto cuando concurran las circunstancias legales que se prevén.

 

Datos registrados.

Nuestros servidores recopilan información de forma automática cuando el usuario utiliza los servicios de las webs. Estos datos de registro pueden incluir la dirección IP. También la identificación del dispositivo desde el que se accede a los productos. Y al mismo tiempo el sistema operativo, y la configuración del dispositivo, entre otros.

 

Medidas de seguridad.

Medidas I

Nuestros servidores recopilan información de forma automática cuando el usuario utiliza los servicios de las webs. Estos datos de registro pueden incluir la dirección IP. También la identificación del dispositivo desde el que se accede a los productos. Y al mismo tiempo el sistema operativo, y la configuración del dispositivo, entre otros.

Medidas II

Además, se le informa de que EL TITULAR DEL SITIO WEB (Responsable del tratamiento) tiene implantadas las medidas de seguridad de índole técnica y organizativas. Las necesarias para garantizar la seguridad de sus datos de carácter personal. Y así, evitar su alteración, pérdida y tratamiento y/o acceso no autorizado, teniendo en cuenta el estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a los que están expuestos, tanto si proceden de la acción humana o del medio físico o natural. Asimismo, se han establecido medidas adicionales en orden a reforzar la confidencialidad e integridad de la información en su organización, manteniendo continuamente la supervisión, control y evaluación de los procesos para asegurar el respeto a la privacidad de los datos.

 

Cookies (Cookies):

Nuestra página web utiliza cookies. Podrá encontrar toda la información detallada relativa a cookies en nuestra Política de Cookies.

T'ajudem?